Noble Fund Africa and Frontier

Noble Fund Africa and Frontier

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksów giełd krajów rozwiniętych oraz rozwijających się (emerging markets). Dobór tytułów uczestnictwa dokonywany jest w oparciu o analizę inwestycji dokonywanych przez fundusze zagraniczne.

Subfundusz nabywa tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które lokują swoje aktywa w spółki prowadzące działalność w Afryce, na rynkach typu emerging markets lub frontier markets, które w porównaniu z rynkami rozwiniętymi charakteryzują się mniejszą kapitalizacją i płynnością, lecz często większym potencjałem inwestycyjnym.

Subfundusz może też inwestować w akcje spółek notowanych lub prowadzących działalność na tych rynkach. Do kategorii rynków emerging markets i frontier markets zalicza się kraje sklasyfikowane tak według odpowiednich indeksów MSCI, FTSE lub innych znanych indeksów obejmujących te rynki. Inwestując w akcje subfundusz kieruje się głównie analizą fundamentalną oraz prognozami wzrostu gospodarczego dla poszczególnych krajów i regionów świata.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• subfundusz korzysta na wyjątkowo dynamicznym wzroście gospodarczym wielu krajów na kontynencie afrykańskim oraz frontier markets;

• szeroka dywersyfikacja geograficzna pozwala ograniczyć ryzyko specyficzne jednego kraju;

• w portfelu silnie reprezentowane są spółki z sektora bankowego, surowcowego i konsumenckiego.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: