Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi ze znacznym udziałem akcji w portfelu, przeznaczony dla Inwestorów o wysokim poziomie akceptacji ryzyka i średnio- lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Udział akcji w aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 20% i nie większy niż 80%. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim. Subfundusz będzie także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: