Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi ze znacznym udziałem akcji w portfelu, przeznaczony dla Inwestorów o wysokim poziomie akceptacji ryzyka i średnio- lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Udział akcji w aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 20% i nie większy niż 80%. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim. Subfundusz będzie także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: