Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji

Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji – do 18.01.2013 r. LM Obligacji FIO

Celem inwestycyjnym subfunduszu Legg Mason Obligacji jest osiąganie przychodów z lokat netto. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Środki subfunduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe, średnioterminowe, jak i długoterminowe dłużne papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 100% obligacji skarbowych w aktywach subfunduszu.

Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papieru wartościowego, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego, ryzyka stopy procentowej papieru wartościowego, braku płynności papieru wartościowego i ryzyka kursowego walut.


Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: