Subfundusz IPOPEMA Short Equity

Subfundusz IPOPEMA Short Equity

Fundusz dla inwestorów:

– poszukujących wysokich zysków w okresach spadków na giełdach, w szczególności w okresach spadków indeksu WIG20

– akceptujących wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z inwestowaniem w akcje, w szczególności wynikające z możliwości spadku wartości inwestycji w okresach wzrostów wartości indeksu WIG20

– poszukujących nietuzinkowych rozwiązań w celu dywersyfikacji swojego portfela

– akceptujących nieprzewidywalność występowania okresów spadkowych, co powoduje, iż nie można wskazać rekomendowanego czasu inwestycji

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje powierzone aktywa przede wszystkim zajmując tzw. krótkie pozycje w kontraktach terminowych, dzięki czemu umożliwia Inwestorom osiąganie ponadprzeciętnych zysków w okresach spadków wartości głównych polskich indeksów giełdowych (WIG20). Od 50% do 125% aktywów będą stanowić kontrakty terminowe oparte o WIG20. Zajmowanie pozycji przeciwstawnej będzie dokonywane wyłącznie w celu zamknięcia lub ograniczenia istniejącej pozycji krótkiej netto w danym instrumencie pochodnym.

Do 80% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. Do 25% aktywów mogą stanowić depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych. Subfundusz stosuje przy dokonywaniu lokat aktywów zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Inwestycja w jednostki uczestnictwa Subfunduszu charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, w tym w szczególności ryzykiem wynikającym z możliwości spadku wartości inwestycji w okresach wzrostu wartości indeksów. Ze względu na fakt, iż statystycznie okresy spadku wartości indeksów giełdowych są krótsze od okresów wzrostowych, inwestycję w jednostki uczestnictwa Subfunduszu należy traktować jako obarczoną wyższym ryzykiem, niż w przypadku pozostałych Subfunduszy IPOPEMA SFIO.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: