Subfundusz IPOPEMA Obligacji

Subfundusz IPOPEMA Obligacji

Fundusz dla inwestorów:

– zamierzających inwestować na szeroko pojętym rynku papierów dłużnych

– oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym

– poszukujących alternatyw dla lokat bankowych

– akceptujących min. 2 letni horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna:

– Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić do 100% aktywów Subfunduszu

– Do 25% aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa

– Instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu

– Dłużne papiery wartościowe są dobierane do portfela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowości przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka

– Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną Subfunduszu, stopy zwrotu mogą cechować się większą zmiennością niż w przypadku klasycznych funduszy papierów dłużnych

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: