Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji

Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji

Fundusz dla inwestorów:

– akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego

– poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu bez względu na koniunkturę rynkową

– szukających rozwiązań inwestycyjnych przy dużych zmiennościach rynku

– akceptujących min. 3 letni horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna:

– Subfundusz realizuje podejście inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu, mające na celu generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu niezależnie od warunków panujących na rynkach finansowych

– Bardzo rygorystyczne podejście do budżetowania ryzyka

– Brak sztywnych limitów alokacji w główne klasy aktywów (akcje, instrumenty dłużne)

– Instrumenty udziałowe (np. akcje, prawa poboru) mogą stanowić od 0% do 40% wartości aktywów Subfunduszu

– Instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu

– Aktywne korzystanie z instrumentów pochodnych

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: