IPOPEMA m-INDEKS

IPOPEMA m-INDEKS

Fundusz dla inwestorów:

– nastawionych na długoterminową, systematyczną inwestycję na rynku akcyjnym w produkty oparte o indeksy rynku akcyjnego

– przekonanych o największym potencjale wzrostu w segmencie średnich spółek (mWIG40)

– akceptujących wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z odwzorowywaniem zachowań indeksu akcyjnego

– akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna:

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną, tzw. funduszu indeksowego, dążąc do wiernego odwzorowania składu oraz proporcji portfela teoretycznego spółek uczestniczących w indeksie mWIG40. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią indeksy. Zarządzanie funduszem eliminuje wpływ zarządzającego na alokację (% aktywów ulokowane jest w akcjach) oraz na wybór spółek (tzw. "stock picking"). Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: