Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy

Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy

Fundusz dla inwestorów:

– poszukujących alternatywy dla lokat bankowych

– poszukujących bezpiecznych rozwiązań inwestycyjnych

– którzy poszukują krótkoterminowej inwestycji oraz szybkiego dostępu do środków

– akceptujących min. półroczny horyzont inwestycyjny oraz niskie ryzyko inwestycyjne

Polityka inwestycyjna:

– Subfundusz lokuje środki w instrumenty rynku pieniężnego

– Od 50% do 100% aktywów Subfunduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego

– Subfundusz może lokować od 0% do 50% aktywów w depozytach w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych

– Możliwe jest lokowanie środków w papiery przedsiębiorstw z zastrzeżeniem, że muszą one posiadać wysoki rating jednej z uznanych agencji ratingowych

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: