Subfundusz ALIOR Zmiennej Alokacji

Subfundusz ALIOR Zmiennej Alokacji

Fundusz dla inwestorów:

– poszukujących strategii dającej możliwość uzyskiwania atrakcyjnej stopy zwrotu, niezależnie do koniunktury na rynkach finansowych

– chcących minimalizować ryzyko pojedynczej klasy aktywów – szukających funduszy, dających ekspozycję na różne klasy aktywów (akcje polskie i zagraniczne, papiery dłużne itd.)

– gotowych na podjęcie wysokiego ryzyka inwestycyjnego

– akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna:

– Subfundusz dąży do uzyskania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków panujących na rynkach finansowych – strategia absolutnej stopy zwrotu

– Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą w zależności od bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej zarządzającego – instrumenty udziałowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe

– Od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe

– Subfundusz może lokować od 0% do 100% wartości aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe

– Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne

– Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: