Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek

Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek

Fundusz dla inwestorów:

– poszukujących możliwości uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu a jednocześnie akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

– widzących największy potencjał wzrostu wśród spółek o silnych i stabilnych fundamentach

– poszukujących strategii opartej na instrumentach o wysokiej płynności

– akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna:

– Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są akcje spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generowaniem pozytywnych przepływów gotówkowych oraz relatywnie niską wyceną rynkową

– Subfundusz koncentruje się na walorach notowanych na GPW w Warszawie, uzupełnienie portfela stanowią akcje spółek zagranicznych

– Udział instrumentów finansowych w portfelu Subfunduszu wynosi od 70 do 100%

-W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne

– Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne

– Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: