Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych

Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych

Fundusz dla inwestorów:

– szukających strategii opartej o dług skarbowy

– poszukujących funduszu pozwalającego uzyskać potencjalnie wyższą stopę zwrotu dzięki ograniczonej ekspozycji na rynek obligacji korporacyjnych

– szukających strategii oferujących możliwość generowania atrakcyjnych stóp zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka

– poszukujących alternatyw dla lokat bankowych

– akceptujących min. roczny horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna:

– Subfundusz inwestuje nie mniej niż 50 % wartości aktywów w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism)

– Do 25% wartości aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa

– Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa mogą stanowić do 50% wartości aktywów Subfunduszu

– Dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa będą stanowić nie mniej niż 60% wartości aktywów Subfunduszu

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: