Subfundusz IPOPEMA Agresywny

Subfundusz IPOPEMA Agresywny

Fundusz dla inwestorów:

– poszukujących możliwości uzyskiwania wysokich zysków

– nastawionych na długoterminową inwestycję na rynku akcyjnym bez osobistego angażowania się w proces doboru instrumentów finansowych do portfela

– akceptujących wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z inwestowaniem w akcje

– akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna:

– Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub w papiery wartościowe o podobnym profilu ryzyka

– Subfundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym w szczególności w akcje

– W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne

– Analiza fundamentalna lub techniczna stanowią podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: