Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących

Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić od 40 do 65%. Fundusze bazowe inwestują od 70 do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek z rynków: 1) indyjskiego – DWS India, 2) Dalekiego Wschodu (np. Chiny, Hong Kong, Korea, Malezja, Singapur, Tajwan) – DWS Emerging Asia, 3) rosyjskiego – DWS Russia, 4) tureckiego – DWS Turkei, 5) krajów rozw?ających się, głównie w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach – DWS Invest Global Emerging Markets Equities, 6) chińskiego – DWS Invest Chinese Equities, 7) krajów wschodzących, tj. uznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzynarodową Korporację Finansową lub jeden z globalnych banków inwestycyjnych za nierozwinięte przemysłowo kraje – DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus, 8) Ameryki Łacińskiej – DWS Invest Latin American Equities, 9) brazyl?skiego – DWS Invest Brazilian Equities.

Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić od 35% do 60% wartości aktywów Subfunduszu.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: