Subfundusz Investor Turcja

Subfundusz Investor Turcja

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczny fundusz DWS Turkei oraz w akcje i papiery wartościowe emitentów z rynku tureckiego. Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstw oraz w depozyty bankowe.

Fundusz DWS Turkei inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku tureckiego. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%.

Dane aktualne na dzień 24.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: