Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO

Polityka inwestycyjna:

Fundusz inwestuje środki w akcje emitentów o wartości giełdowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Funduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Poziom referencyjny (benchmark Funduszu) wyznacza wzorzec składający się w 50% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek, w 10% z RTS-2 (indeksu rynku rosyjskiego, przeliczonego na polską walutę), w 10% z ISE National All Shares (indeksu rynku tureckiego przeliczonego na polską walutę) i w 30% z 6-miesięcznej stawki WIBID.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: