Investor Top 25 Małych Spółek FIO

Investor Top 25 Małych Spółek FIO

Polityka inwestycyjna:

Fundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) spółek wchodzących w skład indeksu Investor MS (Investor Średnich i Małych Spółek) publikowanego przez GPW w Warszawie. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Funduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostała część aktywów Funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: