Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ

Polityka inwestycyjna:

Fundusz inwestuje w akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem.

Ideą inwestycyjną jest wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę. Środki na rozwój, restrukturyzację lub konsolidację mogą być pozyskiwane także z pożyczek i kredytów. Podstawą doboru do portfela akcji/udziałów spółek oraz innych instrumentów finansowych jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych.

Fundusz poszukuje akcji/udziałów spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. W ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości danej spółki lub posiadanych przez spółkę aktywów. Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.

Certyfikaty inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego kwartału. Wykup certyfikatów będzie następował po zakończeniu projektów inwestycyjnych. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: