Subfundusz Investor Ameryka Łacińska

Subfundusz Investor Ameryka Łacińska

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest Latin American Equities zagranicznego funduszu DWS Invest, inwestującego aktywa w akcje i inne papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli).

Udział jednostek uczestnictwa wymienionego subfunduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Subfundusz DWS Invest Latin American Equities inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) spółek zarejestrowanych lub prowadzących swą podstawową działalność biznesową w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli). Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Dane aktualne na dzień 24.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: