Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych

Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest Clean Tech zagranicznego funduszu DWS Invest inwestującego aktywa w akcje oraz w inne instrumenty oparte o akcje spółek działających głównie w obszarach ograniczania lub zmniejszania zmian klimatycznych i ich skutków.

Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: