Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki

Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje środki w akcje emitentów czerpiących korzyści z inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii. Udział akcji w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Dane aktualne na dzień 24.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: