Subfundusz Investor Gold Otwarty

Subfundusz Investor Gold Otwarty

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities zagranicznego funduszu DWS Invest lub w jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu DWS Gold Plus. Udział jednostek uczestnictwa wymienionych powyżej funduszy i subfunduszy w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Subfundusz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities zagranicznego funduszu DWS Invest inwestuje w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych. Udział akcji w aktywach subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Fundusz DWS Gold Plus inwestuje w dłużne papiery wartościowe. Ponadto między 20% a 50% wartości aktywów tego funduszu inwestowane jest w lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych lub certyfikaty oparte o metale szlachetne. Przedmiotem inwestycji może być także kupno i sprzedaż instrumentów finansowych opartych o metale szlachetne.

Dane aktualne na dzień 24.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: