Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO

Polityka inwestycyjna:

Fundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Udział w/w instrumentów finansowych w aktywach Funduszu może wynosić od 60% do 100%. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Funduszu może wynosić od 5% do 40%.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: