Investor CEE FIZ

Investor CEE FIZ

Polityka inwestycyjna:

Podstawę portfela stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie, które prowadzą działalność w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Turcji, Grecji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Węgrzech, Słowacji lub Ukrainie. Fundusz ma możliwość lokowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od bieżącej i przewidywanej koniunktury rynkowej.

Przy doborze akcji i innych instrumentów finansowych zarządzający kierują się analizami makroekonomicznymi takimi jak tempo rozwoju gospodarczego, obecny i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji, dynamika zysków spółek giełdowych, wskaźniki rynkowe spółek i wpływ tych czynników na sytuacje w krajach rejonu objętego inwestycjami. Zarządzający dokonują selekcji spółek głównie poprzez analizę fundamentalną oraz ocenę trendów rynkowych. Fundusz poszukuje akcji spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości, jednocześnie są niedoceniane przez innych inwestorów. W ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości firmy lub posiadanych przez firmę aktywów. Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia lub restrukturyzacji.

Certyfikaty Inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego miesiąca i będą mogły zostać wykupione raz na kwartał, na koniec każdego kwartału przez Fundusz. Zlecenie wykupienia powinno zostać złożone nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu, w którym ma nastąpić wykupienie certyfikatów. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: