Subfundusz Investor BRIC

Subfundusz Investor BRIC

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70 do 100%. Fundusze i subfundusze bazowe inwestują od 70 do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek z rynków: 1) krajów rozwijających się, głównie w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach – DWS Invest Global Emerging Markets Equities, 2) brazyliskiego – DWS Invest Brazilian Equities, 3) indyjskiego – DWS India, 4) Dalekiego Wschodu (np. Chiny, Hong Kong, Korea, Malezja, Singapur, Tajwan, Tajlandia) – DWS Emerging Asia, 5) rosyjskiego – DWS Russia, 6) chińskiego – DWS Invest Chinese Equities, 7) krajów wschodzących, tj. uznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzynarodową Korporację Finansową lub jeden z globalnych banków inwestycyjnych za nierozwinięte przemysłowo kraje – DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus, 8) Ameryki Łacińskiej – DWS Invest Latin American Equities.

Pozostałą część aktywów inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Dane aktualne na dzień 24.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: