Subfundusz Investor Agrobiznes

Subfundusz Investor Agrobiznes

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest Global Agribusiness zagranicznego funduszu DWS Invest oraz w akcje i papiery wartościowe podmiotów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją produktów żywnościowych (emitentów z sektora agrobiznesu). Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Subfundusz DWS Invest Global Agribusiness zagranicznego funduszu DWS Invest inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z sektora agrobiznesu. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%.

Dane aktualne na dzień 24.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: