ING Stabilnego Wzrostu

ING Stabilnego Wzrostu

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 10% do 50% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi odpowiednio 30% i 70% aktywów.
  • Zarządzający funduszem wybierają akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentruje się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Dane aktualne na dzień: 03.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: