Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz (Idea Parasol FIO)

Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Przedmiotem lokat są papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz akcje. Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza również inwestycje w jednostki uczestnictwa w funduszach polskich i zagranicznych. Łączny udział poszczególnych klas aktywów nie będzie wyższy niż 100%, przy czym każda z klas aktywów może stanowić od 0% do 100% aktywów Subfunduszu. Ekspozycja na rynek akcji może być osiągana poprzez kontrakty terminowe.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom planującym inwestycje długoterminowe, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość znaczących okresowych wahań kapitału.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: