Idea Obligacji Subfundusz (Idea Parasol FIO)

Idea Obligacji Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz dokonuje inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacje korporacyjne emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym, które mogą stanowić nawet do 70% portfela.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz stanowi alternatywę dla samodzielnego inwestowania w obligacje. Rekomendowany dla inwestorów długoterminowych akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające z ryzyka kredytowego części korporacyjnej portfela.

BENCHMARK

Benchmarkowa obligacja o czasie do wykupu najbliższym 2 lat

BIEŻĄCA CHARAKTERYSTYKA

– Fundusz obligacji korporacyjnych (ze względu na instrumenty znajdujące się w portfelu)

– Fundusz typu opportunity (ze względu na potencjał wzrostu)

– Wysokooprocentowane papiery o różnym stopniu ryzyka kredytowego

– Potencjał w części charakterystyczny dla funduszy obligacji, a w części dla funduszy typu distressed – fundusz sprzedał swoje tzw. trudne aktywa (obligacje wymagalne, ale dotychczas niewykupione lub postawione w stan przymusowego wykupu) do powołanego z końcem czerwca Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych mającego na celu m.in. odzyskiwanie środków poprzez udział w postępowaniach upadłościowych / restrukturyzacyjnych lub windykację i oczekuje na objęcie certyfikatów inwestycyjnych. Skuteczna windykacja lub restrukturyzacja w połączeniu z aktywną działalnością na rynku tzw. high-yield assets (aktywa o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu) powinny mieć pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych nowopowstałego FIZ AN, a tym samym na wycenę jednostek uczestnictwa Subfunduszu Obligacji.

– W skład portfela Idea Obligacji wchodzą również papiery wartościowe ujęte w wycenie z dyskontem na skutek niskiej płynności rynku wtórnego obligacji przedsiębiorstw.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: