EQUES Pieniężny

EQUES Pieniężny

Subfundusz EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – funduszu typu parasolowego. 

Subfundusz płynnościowy. Subfundusz lokuje do 100% środków w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych lokując w krótkoterminowe instrumenty dłużne na rynkach zagranicznych.

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy poszukują krótkoterminowej i płynnej inwestycji o niskim stopniu ryzyka.


Dane aktualne na dzień 20 sierpnia 2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: