EQUES Obligacji

EQUES Obligacji

Subfundusz EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – funduszu typu parasolowego. 

Subfundusz obligacji. Subfundusz lokuje do 100% w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może przejściowo lokować do 50%. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu w ramach ograniczeń, o których mowa powyżej mogą wchodzić także obligacje korporacyjne.

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy poszukują alternatyw dla depozytów bankowych i akceptują jedynie niskie lub umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji.

Dane aktualne na dzień 20 sierpnia 2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: