EQUES Akcji

EQUES Akcji

Subfundusz EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – funduszu typu parasolowego.

Subfundusz akcji polskich. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. W celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w akcje polskich spółek, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu akceptujących podwyższone ryzyko rynku akcji.

Dane aktualne na dzień 20 sierpnia 2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: