Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus

POLITYKA INWESTYCYJNA

Benchmark: 100% Merrill Lynch Polish Governments

Fundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział średnio- i długoterminowych papierów dłużnych w aktywach funduszu wynosi co najmniej 50%. Instrumenty rynku pieniężnego stanowią nie mniej niż 10% aktywów. Fundusz lokuje środki przede wszystkim w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, dla których płynność funduszu jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji oraz nie są skłonni podejmować zbyt wysokiego ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta.

Dane aktualne na dzień 08.04.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego wymaga zezwolenia Komisji. Komisja wydaje zezwolenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, a odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu.

O zmianie statutu funduszu towarzystwo ogłosi w sposób określony w statucie. Zmiana statutu funduszu wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Copernicus Capital" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: