Subfundusz Płynnościowy Plus

Subfundusz Płynnościowy Plus

POLITYKA INWESTYCYJNA

Benchmark: 100% WIBID 1M

Subfundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż jeden rok.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo zainwestowanych środków, oczekujących systematycznego wzrostu zainwestowanego kapitału oraz niskiej zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz stanowi alternatywę do depozytu bankowego lub lokat w bony skarbowe.

Dane aktualne na dzień 08.04.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego wymaga zezwolenia Komisji. Komisja wydaje zezwolenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, a odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu.

O zmianie statutu funduszu towarzystwo ogłosi w sposób określony w statucie. Zmiana statutu funduszu wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Copernicus Capital" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: