Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

POLITYKA INWESTYCYJNA

Benchmark: 100% WIBID 6M

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu lokując aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, kursów walut obcych, wysokości stóp procentowych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla osób z umiarkowanym apetytem na ryzyko, w zamian za potencjalnie atrakcyjne stopy zwrotu oraz oczekujących wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku depozytów bankowych.

Dane aktualne na dzień 08.04.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego wymaga zezwolenia Komisji. Komisja wydaje zezwolenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, a odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu.

O zmianie statutu funduszu towarzystwo ogłosi w sposób określony w statucie. Zmiana statutu funduszu wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Copernicus Capital" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: