Subfudusz Akcji

Subfudusz Akcji

POLITYKA INWESTYCYJNA

Benchmark: 100% WIG

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje oraz indeksy. Subfundusz stosuje strategię zmiennej alokacji w akcje (66-100%), dynamicznie reagując na zmieniającą się sytuację na rynkach finansowych. W zakresie selekcji spółek inwestuje w niedowartościowane akcje spółek polskich, których potencjał wzrostu jest znaczny.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz akcji przeznaczony jest dla osób z wysokim apetytem na ryzyko, w zamian za potencjalnie wysokie stopy zwrotu. Inwestorzy, decydując się ulokować swoje środki w Subfunduszu Akcji, powinni się liczyć z możliwością silnych wahań wartości inwestycji, przede wszystkim w krótkim okresie, a w niektórych przypadkach nawet z utratą części zainwestowanych środków.

Dane aktualne na dzień 08.04.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego wymaga zezwolenia Komisji. Komisja wydaje zezwolenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, a odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu.

O zmianie statutu funduszu towarzystwo ogłosi w sposób określony w statucie. Zmiana statutu funduszu wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Copernicus Capital" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: