Subfundusz Akcji Dywidendowych

Subfundusz Akcji Dywidendowych

POLITYKA INWESTYCYJNA

Benchmark: 60% WIGDIV + 40% WIG

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią akcje i indeksy oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Strategia Subfunduszu zakłada selekcje spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: wzrostowy model biznesu, innowacyjność, globalny potencjał oraz stopa dywidendy podmiotów, w które inwestuje. Zarządzający przy doborze spółek do portfela kieruje się przede wszystkim analizą fundamentalną oraz stosuje technikę inwestowania w wartość.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym, przekraczającym 3 lata, ponadprzeciętnych zysków oraz akceptujących przejściowe, znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału.

Dane aktualne na dzień 08.04.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego wymaga zezwolenia Komisji. Komisja wydaje zezwolenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, a odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu.

O zmianie statutu funduszu towarzystwo ogłosi w sposób określony w statucie. Zmiana statutu funduszu wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Copernicus Capital" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: