Subfundusz Caspar Akcji Rosyjskich

Subfundusz Caspar Akcji Rosyjskich (dawniej Subfundusz Caspar Akcji Wschodniej Europy)

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
  • oczekują wysokich zysków,
  • akceptują koncentrację inwestycji na rynkach zorganizowanych w Federacji Rosyjskiej.

Cele i polityka inwestycyjna:

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Subfundusz głównie inwestuje w instrumenty akcyjne, które łącznie stanowią co najmniej 50% aktywów Subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka Subfundusz może inwestować również w inne instrumenty finansowe. Na żądanie uczestnika Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny, czyli w każdym dniu, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Subfundusz jest subfunduszem regionalnym i lokuje aktywa w akcjach spółek koncentrujących swoją działalność w Federacji Rosyjskiej. Indeksem referencyjnym jest portfel składający się z indeksów: 80% Micex (Rosja) + 10% Ux (Ukraina) + 10% KTXEUR (Kazachstan – Kazachstan Traded Index Euro). Indeks referencyjny wskazuje się wyłącznie do celów informacyjnych i zarządzający Subfunduszem nie planuje go odwzorowywać. Portfel inwestycyjny Subfunduszu może różnić się od tego indeksu referencyjnego. Zyski z inwestycji Subfunduszu, takie jak dywidendy i odsetki, są ponownie inwestowane. Kryterium doboru lokat stanowi głównie analiza fundamentalna. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Dane aktualne na dzień 02.12.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: