Arka BZ WBK Obligacji Plus

Arka BZ WBK Obligacji Plus

Najważniejsze korzyści

  • Koncentracja na obligacjach skarbowych, z dodatkowym, maksymalnie 10-procentowym udziałem akcji, zwiększającym potencjał zysku
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon

Polityka inwestycyjna

Subfundusz może inwestować w akcje do 10% aktywów; pozostałe środki lokować będzie głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

Arka BZ WBK Obligacji Plus jest subfunduszem rynku krajowego, co oznacza, że co najmniej 66% aktywów lokować będzie w papiery wartościowe i instrumenty finansowe emitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: