BPH SFIO Total Profit (dawniej BPH SFIO Płynnościowy)

Fundusze AIG

BPH SFIO Total Profit (dawniej BPH SFIO Płynnościowy)

PROFIL INWESTORA:

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– oczekujących możliwości osiągnięcia stopy zwrotu w wysokości minimum 8% w skali roku, niezależnie od sytuacji rynkowej,

– poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności poprzez inwestowanie w szeroką gamę instrumentów finansowych,

– akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki uczestnictwa,

– świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 4 lata.

POLITYKA INWESTYCYJNA:

Jest to fundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu fundusz inwestuje w wiele klas aktywów, w tym: na rynkach akcji, dłużnym, walutowym, towarowym oraz pieniężnym.

Aktywa funduszu mogą być inwestowane w:

– instrumenty udziałowe do 70%,

– instrumenty finansowe związane z rynkiem towarów i surowców do 50%,

– instrumenty dłużne do 100%.

Skład portfela Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i sektorowy podział lokat, jak i ukierunkowanie portfela na wzrosty lub spadki cen instrumentów finansowych. Fundusz może lokować na rynkach zagranicznych.

STRATEGIA ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Strategia absolutnej stopy zwrotu polega na inwestowaniu aktywów funduszu w wiele kategorii lokat zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych. Inwestycja w dany rodzaj lokat zależy od oceny perspektyw danego rynku. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Ponadto charakteryzuje się elastycznymi możliwościami dokonywania inwestycji.

Dane aktualne na dzień 17.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: