BPH Akcji Globalny

Fundusze AIG

BPH Akcji Globalny

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych,

– oczekujących możliwości osiągania wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na światowych rynkach akcji,

– skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,

– akceptujących nawet znaczne wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

POLITYKA INWESTYCYJNA:

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa renomowanych zagranicznych funduszy akcji prowadzących działalność na rynkach rozwiniętych oraz na rynkach wschodzących. Do 50% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne.

Dane aktualne na dzień 17.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

 

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: