Fundusze inwestycyjne BPH TFI


Fundusze AIG

BPH FIZ Dochodowych Surowców

(14-10-2010) BPH FIZ Dochodowych Surowców jest pierwszym funduszem na polskim rynku, który korzysta ze wzrostu cen surowców i jednocześnie dąży do ochrony zainwestowanego kapitału. Dzięki stosowanej przez fundusz strategii CPPI możliwe jest efektywne pomnażanie oszczędności przy równoczesnym zabezpieczeniu zainwestowanych środków.

Informacje o Funduszu
Poziom ryzyka (według BPH TFI) Umiarkowane
Horyzont inwestycyjnyPowyżej 3 lat
KategoriaFundusze z ochroną kapitału
ZarządzającyKarol Godyń
Wartość aktywów netto na 30.09.201024 mln PLN
Częstotliwość wycenymiesięczna
(w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Poziom ochrony kapitału
(obowiązuje w dniu upływu okresu ochrony kapitału)
105,37 PLN
Bieżący okres ochrony kapitałuupływa 31.08.2012
(dzień wyceny certyfikatów)
Terminy wykupu certyfikatówostatni dzień giełdowy w lutym, maju, sierpniu i listopadzie

Cel inwestycyjny
Ochrona kapitału na założonym przez fundusz poziomie oraz maksymalizacja zysków z inwestycji w instrumenty finansowe umożliwiające osiąganie zysków w wyniku wzrostu rynkowych cen surowców i towarów. Dowiedz się więcej.

Termin zapisów
Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 12 czerwca do 14 lipca 2006 roku.
Obecnie certyfikaty inwestycyjna można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Wykup certyfikatów
Informujemy, iż od dnia 1 marca 2008 r. na podstawie umowy zawartej w dniu 15 stycznia 2008 r., czynności sponsora emisji dla BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców pełni Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie.

Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika. Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne w ostatnim Dniu Giełdowym w miesiącu: lutym, maju, sierpniu i listopadzie, jednakże Fundusz rozpocznie pierwszy wykup Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od ostatniego Dnia Giełdowego lutego 2007 r. Ponad to certyfikaty są przedmiotem obrotu giełdowego. W celu dokonania transakcji kupna bądź sprzedaży na tym rynku proponujemy skorzystać z usług Biura Maklerskiego Banku BPH.

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU
do 29 lutego 2008 r.od 1 marca 2008 r.
do 28 lutego 2013 r.
od 1 marca 2013 r.
2,00% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych0,75% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych0,50% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku.

Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: