AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu

AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu

W skład portfela Subfunduszu wchodzą akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Subundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Zarządzający dążą do optymalnej realizacji dwóch celów inwestycyjnych – ograniczenia zmienności stopy zwrotu z inwestycji Uczestnika i zapewnienia stabilnego wzrostu jej wartości.

PORTFEL MODELOWY

  • udział akcji w portfelu aktywów Subfunduszu może wynosić od 10% do 40%,

  • subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu zarówno na GPW, jak i na innych rynkach,

  • od 10% do 90% aktywów Subfunduszu może być ulokowane w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraaz listy zastawne, zaś do 50% aktywów Subfunduszu może być ulokowane w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. W praktyce większość aktywów lokowanych w papiery dłużne powinna być inwestowana w obligacje skarbowe, choć w pewnych warunkach rynkowych duży udział mogą mieć emitenci inni niż Skarb Państwa,

  • udział inwestycji w walutach został ograniczony do 25%,

  • subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarówno o charakterze akcyjnym, jak i dłużnym.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

  • oczekują zysku z inwestycji wyższego niż na lokatach bankowych, akceptując jednocześnie ograniczony poziom ryzyka,

  • mają ograniczoną skłonność do akceptacji wahań cen akcji na rynkach giełdowych,

  • są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestujące część aktywów na rynkach akcji,

  • poszukują inwestycji o wysokiej płynności,

  • planują inwestycję na okres co najmniej 2-3 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa – 500,00 zł
Kolejne wpłaty – 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 84 1240 1037 1111 0010 3092 2931

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: