AXA Subfundusz Antyinflacyjny

AXA Subfundusz Antyinflacyjny

Subfundusz lokuje aktywa głównie w udziałowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Udział akcji w portfelu może wynosić od 0% do 20% aktywów. Kryterium alokacji pomiędzy poszczególne klasy aktywów są oczekiwania co do przyszłych stóp zwrotu z akcji, dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Przy doborze instrumentów finansowych do portfela zarządzający kieruje się dbałością o powierzony przez uczestników kapitał. Subfundusz AXA Antyinflacyjny kierujemy do osób, które akceptują umiarkowane ryzyko związane z inwestycją oraz poszukują płynnej inwestycji i stopy zwrotu przekraczającej wartość inflacji. Rekomendowany okres inwestycji to 2-3  lata.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa – 500,00 zł
Kolejne wpłaty – 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 78 1240 1037 1111 0010 3092 3039

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: