AXA Subfundusz Obligacji

AXA Subfundusz Obligacji

W skład portfela Subfunduszu wchodzą dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

PORTFEL MODELOWY

  • subfundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe,

  • zakładany w normalnych warunkach rynkowych udział dłużnych papierów wartościowych wynosi 95% wartości aktywów Subfunduszu, a udział instrumentów rynku pieniężnego i depozytów bankowych nie może przekraczać 40% aktywów. W praktyce większość aktywów powinna być lokowana w obligacje skarbowe, choć w pewnych warunkach rynkowych duży udział mogą mieć emitenci inni niż Skarb Państwa,

  • udział inwestycji w walucie obcej będzie ograniczony do 25% aktywów Subfunduszu,

  • subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

  • przy doborze obligacji i innych instrumentów dłużnych Zarządzający kieruje się dbałością o powierzony przez Uczestników kapitał.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane z inwestycją,

  • poszukują alternatywy dla lokat bankowych, która przyniosłaby większy zysk w dłuższym okresie,

  • poszukują inwestycji o wysokiej płynności,

  • planują inwestycję na okres co najmniej 1-2 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa – 500,00 zł
Kolejne wpłaty – 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 77 1240 1037 1111 0010 3092 2960

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: