AXA Subfundusz Lokacyjny

AXA Subfundusz Lokacyjny

W skład portfela Subfunduszu wchodzą instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), bankowe papiery wartościowe, listy zastawne oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

PORTFEL MODELOWY

  • subfundusz może inwestować do 100% w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, zaś udział dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji komunalnych i korporacyjnych) nie może przekraczać 50%,

  • zakładany udział instrumentów rynku pieniężnego, depozytów bankowych oraz dłużnych papierów wartościowych wynosi 100% aktywów Subfunduszu. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów,

  • subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

  • inwestycja w Subfundusz powinna zapewnić Uczestnikom duże bezpieczeństwo i wysoką płynność oszczędności.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • nie akceptują ryzyka związanego z wahaniem notowań giełdowych i są zainteresowani bezpieczną inwestycją,

  • poszukują alternatywy dla lokaty bankowej,

  • zarządzają środkami pieniężnymi aktywnie, traktując ten rodzaj subfunduszu jako rozwiązanie przejściowe dla inwestycji w czasie dekoniunktury na rynkach akcji i obligacji,

  • poszukują inwestycji o wysokiej płynności,

  • są zainteresowani inwestycją krótkoterminową.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa – 500,00 zł
Kolejne wpłaty – 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMERY RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 54 1240 1037 1111 0010 3092 2986

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: