AXA Cyklu Koniunkturalnego

AXA Cyklu Koniunkturalnego

W skład portfela Subfunduszu wchodzą akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

PORTFEL MODELOWY

  • udział akcji w portfelu aktywów Subfunduszu może wynosić od 0% do 70%,

  • udział aktywów denominowanych w walucie obcej nie może być wyższy niż 80%,

  • w sytuacji, gdy Zarządzający Subfunduszem oczekuje ożywienia gospodarczego mogącego skutkować wzrostem cen aktywów ryzykownych, udział akcji w portfelu może wynosić powyżej 50% aktywów subfunduszu,

  • Zarządzający może lokować powyżej 50% aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe w sytuacji, gdy oczekuje spowolnienia gospodarczego lub uzna, że ceny akcji są znacząco przewartościowane.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku (większego niż oferowany przez fundusze stabilnego wzrostu), przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka wiążącego się z taką inwestycją,

  • są świadomi konsekwencji wynikających z wahań cen akcji na rynkach giełdowych,

  • są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestujące część aktywów na rynkach akcji,

  • poszukują inwestycji o wysokiej płynności,

  • planują inwestycję na okres co najmniej 3–5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa – 500,00 zł
Kolejne wpłaty – 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 91 1240 1037 1111 0010 3092 2902

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: