AXA Subfundusz Akcji "Big Players"

AXA Subfundusz Akcji „Big Players”

Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW, koncentrując się na największych i najbardziej płynnych przedsiębiorstwach. Średnio od 50% do 80% aktywów portfela stanowią spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Udział jednej spółki spoza indeksu WIG20 nie może przekraczać 3% aktywów Subfunduszu.

Wyniki Subfunduszu mają odzwierciedlać perspektywy polskiego rynku kapitałowego. W przyjętych zamierzeniach Subfundusz ma dawać lepsze wyniki niż indeks WIG20, dzięki możliwości przeważania lub niedoważania poszczególnych spółek oraz dodawania do portfela Subfunduszu spółek spoza tego indeksu.

PORTFEL MODELOWY

  • typowy portfel składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów,

  • udział akcji w portfelu może sięgać do 100%, choć w praktyce nie będzie przekraczał 98% aktywów,

  • minimalny poziom akcji w portfelu to 50%,

  • subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowanych wyłącznie na GPW.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

  • oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka wiążącego się z taką inwestycją,

  • są świadomi konsekwencji wynikających z wahań cen akcji na rynkach giełdowych,

  • poszukują inwestycji o wysokiej płynności,

  • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa – 500,00 zł
Kolejne wpłaty – 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 65 1240 1037 1111 0010 3092 2885

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: