AXA Subfundusz Akcji

AXA Subfundusz Akcji

W skład portfela Subfunduszu wchodzą akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Subundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

PORTFEL MODELOWY

  • typowy portfel składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów,

  • udział akcji w portfelu może sięgać do 100%, choć w praktyce nie przekracza 98% aktywów,

  • minimalny poziom akcji w portfelu to 70%,

  • subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, zarówno na GPW, jak i na innych rynkach. Udział inwestycji w walutach obcych jest ograniczony do 25%,

  • subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka wiążącego się z taką inwestycją,

  • są świadomi konsekwencji wynikających z wahań cen akcji na rynkach giełdowych,

  • poszukują inwestycji o wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa – 500,00 zł
Kolejne wpłaty – 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 93 1240 1037 1111 0010 3092 0344

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: