Subfundusz Allianz Pieniężny

Subfundusz Allianz Pieniężny

Całość aktywów subfunduszu lokowana jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności.

Subfundusz polecany inwestorom którzy dążą do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty bankowej. Subfundusz zapewnia wysoką płynność oszczędności, bezpieczeństwo i stanowi idealne rozwiązanie w przypadku krótkoterminowej inwestycji.

Typ subfunduszu

gotówkowy

Portfel modelowy

100% – krótkoterminowe papiery dłużne  

Data utworzenia

08.12.2005 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

16.12.2005 r. – 100,39 zł

Zarządzający

Marek Kuczalski

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

40 1240 1037 1111 0010 0759 0761

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

1%

Wartość aktywów netto

228 821 098 zł – stan na 28.02.2014 r.

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: