Subfundusz Allianz Obligacji Plus

Subfundusz Allianz Obligacji Plus
(do dnia 14.03.2011 roku subfundusz Allianz Obligacji)

Aktywa są lokowane w średnio i długoterminowych instrumentach dłużnych, głównie emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy innych państw należących do OECD. Ponadto aktywa subfunduszu inwestowane są w papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty (np. obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne). Inwestycje w papiery dłużne stanowią do 100% wartości aktywów subfunduszu.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które chcą osiągnąć zysk przewyższający oprocentowanie lokaty bankowej, akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Okres inwestycji powinien być nie krótszy niż 2 lata.

Typ subfunduszu

obligacji

Portfel modelowy

100% – obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty dłużne

Data utworzenia

14.01.2004 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

28.01.2004 r. – 100,31 zł

Zarządzający

Marek Kuczalski

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

20 1240 1037 1111 0010 0122 5205

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

2%

Wartość aktywów netto

 151 289 008 zł – na 28.02.2014 r. 

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: